Qhov twg muab cov khoom tuag?

Yuav muab cov khoom ntawm tus tuag coj mus tso rau qhov twg? Yog hais tias tus neeg tuag tau tus kab mob ntawm daim tawv nqaij, tom qab ntawd nws tsim nyog yuav tsum hlawv nws, thiab yog tias tsis yog, tom qab ntawd tsuas yog faib nws rau cov neeg pluag thiab menyuam ntsuag lossis cov neeg laus (cov neeg txom nyem). Qhov no yuav tau txais nqi zog rau tus tuag. ...