Yuav ua li cas ua tau ib daim duab uas tsis muaj keeb kwm yav dhau los ntawm Photoshop? cov ntaub ntawv .png? Yog tias ua tau, piav qhia kauj ruam yog kauj ruam kuv tshiab

Yuav ua li cas ua daim duab tsis muaj keeb kwm yav dhau los hauv Photoshop? .png ntawv? Yog tias ua tau, piav qhia cov kauj ruam ntawm kauj ruam Kuv yog tus pib Ua ntu zus - qhov no yog nyob rau hauv cov lus qhia thiab hauv zaj lus qhia. Thiab ntawm no tsuas yog qee lo lus - ...