Yuav ua li cas yuav tsum tau muab cov ntawv pov thawj txog kev kho mob rau kev ua hauj lwm nyob sab qaum teb sab nraud?

dab tsi qauv daim ntawv pov thawj kev kho mob yuav tsum zoo li rau kev ua haujlwm nyob rau sab qaum teb teb yog qhov tseeb tshaj qhov qub. daim foos tshiab rau sab qaum teb -302-n Irina Cov ntaub ntawv no los qhov twg los? qhia kuv saib kab ntawv yog ib qho tseem ceeb heev. Nov yog ntawv pov thawj kev kho mob ...